Informacje o projekcie

Projekt „Akademia 3D – kwalifikacje przyszłości” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.
Wartość projektu: 988 682,50 zł, wkład Funduszy Europejskich: 840 380,12 zł
Realizatorem projektu jest Bardins Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
Okres realizacji: 01.11.2020 r. – 30.11.2023 r.

Cel projektu
Celem projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego w zakresie informatyki i jego dostosowanie do wymogów nowoczesnego regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie uczniów dwóch szkół zawodowych w okresie od 1.11.2020 do 30.11.2023 r. poprzez organizację:
– szkoleń nadających kwalifikacje i kompetencje 96 uczniom w zakresie projektowania i druku 3D,
– szkoleń nadających kwalifikacje i kompetencje 13 nauczycielom w zakresie projektowania i druku 3D,
– staże uczniowskie i dla nauczycieli w obszarze projektowania i druku 3D.
Szkoły biorące udział w projekcie zostaną doposażone w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć tj.: drukarki 3D, laptopy, skanery 3D oraz oprogramowanie do projektowania 3D.

Moi 3D – najlepszy program do nauki projektowania 3D
Moi 3D jest wspaniałym narzędziem do nauki modelowania koncepcyjnego i rozwijania umiejętności myślenia przestrzennego wśród dzieci i młodzieży. Pobudza wyobraźnię, rozwija kreatywność, uczy zasad geometrii i zachęca do eksperymentów. To taki współczesny „Zaczarowany Ołówek”. Za jego pomocą, narysować w 3D możemy niemal wszystko. Tworzenie cyfrowych modeli 3D nigdy nie było prostsze. Więcej informacji o programie znajdziemy tutaj: moi3d.edu.pl

Kto może wziąć udział w projekcie?
Projekt skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli dwóch szkół zawodowych:
– Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Szczecinie,
– Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie.

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowynauczyciel
Wzór umowy – nauczyciel

Formularz zgłoszeniowyuczeń
Wzór umowy – uczeń 

Zgłoszenie uczestnictwa należy dostarczyć osobiście do biura projektu lub elektroniczne w formie skanu na adres: projekty@bardins.pl

Do udziału w projekcie szczególnie zachęcamy kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Uczestnikom zapewniamy:
– doświadczonych instruktorów
– materiały dydaktyczne
– niezbędny sprzęt z oprogramowaniem
– certyfikat ukończenia

Regulamin projektu

Klauzula informacyjna

Harmonogram zajęć

Biuro projektu: Bardins Sp. z o.o., ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin
Koordynator projektu: Elżbieta Burzyńska
e-mail: projekty@bardins.pl
tel. 91 40 40 946